نماد فیلتر و صافی

فیلتر و صافی هیدرولیک

فیلتر خط مکش پمپ

سایز 1.1/4 اینچ