کارت پرپورشنال آتوس ATOS

برد آنالوگ شیر پرپورشنال

سری  E-ME-AC

شیر تک بوبین : 01F

شیر دو بوبین : 05F