پمپ هیدرولیک دستی یکطرفه

خروجی در هر حرکت : 45cc

دارای تک خروجی و شیر فلکه تخلیه

ساخت ترکیه شرکت : ORVAL , OLEOCON

فشار کاری پمپ دستی : 160 bar

فشار ماکزیمم پمپ دستی : 200 bar