پمپ هیدرولیک دستی

پمپ دستی یک طرفه

خروجی در هر حرکت 45cc