فشارسنج هیدرولیک Hydraulic Gauge

فروش و تامین انواع تجهیزات قرائت فشار هیدرولیک

بررسی و انتخاب دستگاه ها و لوازم سنجش فشار سیستم هیدرولیک

آگاهی از فشار سیستم هیدرولیک یکی از مهمترین و اصلی ترین پارامترها در یک سیستم هیدرولیک می‌باشد.

انواع مانومتر های آنالوگ و دیجیتال در خطوط سیستم هیدرولیک نصب می‌شود تا طراح و اپراتور سیستم از میزان فشار هیدرولیک  در یک خط آگاه باشد.

پرشرگیج های آنالوگ دارای صفحه‌ای مدرج می‌باشند و فشار سیستم هیدرولیک را اغلب در واحد بار bar و یا PSI نشان می‌دهند. پرشرگیج های دیجیتال در یک سیستم هیدرولیک نصب می‌شوند و فشار را بصورت عددی در قالب ولتاژ و یا جریان به پردازنده ارسال می‌کنند.

وجود یک فشارسنج هیدرولیک در ابتدای سیستم لازم و ضروری می‌باشد. همچنین در خطوط فرعی برای آگاهی ار وضعیت عملگرها میتوان از پرشر گیج استفاده کرد.


فشارسنج هیدرولیک